+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

0

Váš nákupní košík je prázdný!

+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky

REBEL Čmelíkostop – sprej na čmelíky 250 ml

134,00  110,74  bez DPH

Skladem

Výrobce: STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.

Kapalný insekticidní  přípravek k hubení čmelíků (Dermanyssus spp.) v drůbežárnách, kurnících, kachnících atd.

REBEL Čmelíkostop hubí dospělce i jejich vývojová stádia. Vhodný k desinsekci prostorů při zamoření čmelíky i jako prevence při naskladnění.

Skladem

Objem balení : 250 ml
Formulace : postřik k okamžitému použití
Cílový druh škůdce : čmelíci
Aktivní látka : deltamethrin,S-bioallethrin, fenoxycarb

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 Aplikujte 1 l roztoku na 7-10 m. Lze použít v přítomnosti ptactva ale nestříkejte přímo na zvířata.

Přípravek se aplikuje jako postřik po důkladné mechanické očistě. Při silném zamoření čmelíky je doporučován postřik aplikovat po 3 měsících, při slabém zamoření po 6 měsících.

Signální slovo : Varování

Údaje o nebezpečnosti :

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv_pr.png