PERME PLUS 1 L

1 595,00  1 318,18  bez DPH

Skladem

Výrobce : ORMA srl

Kapalný insekticidní koncentrát PERME PLUS s prodlouženou reziduální účinností je díky svému složení vhodný k likvidaci prakticky všech druhů létajícího i lezoucího hmyzu. Nejčastěji nachází uplatnění při výskytu mravenců, blech, švábů a rusů, klíšťat, komárů, much atd. V praxi prokazuje velmi dobré výsledky také při likvidaci štěnic.

Podíl syntetického pyrethroidu permethrin se zde nachází ve zvýšené koncetraci 168 g/l. Jako další aktivní složka zajištující reziduální působení je zastoupen tetramethrin a piperonyl butoxid který znásobuje účinnost přípravku.

Celá formulace jo doplněna o inovativní směs koformulantních látek.

Číslo registrace : MZDR22110/2021/OBP

 

Skladem

Proč jako DDD profesionál zvolit právě PERME PLUS?

• vysoká koncentrace permethrinu a inovativní složení koformulantních látek

• široké spektrum využití proti prakticky všem druhům hmyzu

• velmi dobré výsledky při likvidaci štěnic

• variabilní metody aplikace

• cena

Přípravek PERME PLUS je určený k naředění vodou a aplikaci postřikem v bytech, veřejných budovách, školách, rekreačních objektech, úřadech, hotelích, ubytovnách, restauracích, provozovnách veřejného stravování, zdravotnických zařízeních, potravinářských výrobnách a provozovnách, v objektech chovu zvířat, v objektech živočišné výroby, v prostředcích veřejné dopravy osob a pro hubení komárů v bezprostředním okolí obytných budov.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Objem balení : 1 l

Formulace : koncentrát

Cílový druh : létající a lezoucí hmyz

Aktivní látka : Permethrin 168 g/l, Tetramethrin 27 g/l, PBO 58 g/l

 

 

Přípravek PERME PLUS se používá zředěný ve vodě v následujících dávkách:

Proti polétavému hmyzu ve vnitřních prostorách zřeďte 80 – 120 ml přípravku na 10 litrů vody (0,8 – 1,2 %), získaný roztok aplikujte v poměru 1 litr na 15 – 20m2.

Proti lezoucímu hmyzu ve vnitřních prostorách zřeďte 150 – 200 ml přípravku v 10 litrech vody (1,5 – 2%). Insekticidní roztok aplikujte na oblasti zamořené hmyzem s použitím 1 litru na 15 – 20 m2.

Venkovní aplikace: Perme Plus lze používat venku, nicméně pouze na budovy (vnější stěny, okna, zahradní domky, pergoly atd.) proti KLÍŠŤATŮM a KOMÁRŮM. Zřeďte 400 – 800 ml prostředku ve 100 litrech vody (0,4 – 0,8 %) a aplikujte s pomocí rozprašovacího nebo jiného zařízení malého nebo středního objemu.

V závislosti na používaném zařízení a na rychlosti přenosu lze koncentrace zvýšit, nicméně v žádném případě nesmí překročit 2,0%. K ošetření pomocí tepelných rozprašovačů se používá 100 ml produktu v 1 litru propylenglykolu nebo jiného vhodného rozpouštědla.

V objektech živočišné výroby aplikujte přípravek pouze bez přítomnosti zvířat.

Signální slovo : varování

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje o nebezpečnosti :

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny :

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽ.: Omyjte velkým množstvím vody.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽEN. OČ.: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.