+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

0

Váš nákupní košík je prázdný!

+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky

IMIDASECT gel proti švábům 5 g

143,00  118,18  bez DPH

Skladem

Výrobce: Sharda Cropchem Limited b.v.b.a.

IMIDASECT gel proti švábům 5 g je insekticidní gelová nástraha určená k hubení rusa domácího, švába obecného, švába hnědopásého a švába amerického. Přípravek hubí dospělé jedince i nymfy.

K úhynu škůdců dochází po cca 10 dnech od aplikace a nástraha je atraktivní až 60 dnů.

IMIDASECT gel nabízí šetrný, ale zároveň vysoce efektivní způsob hubení švábovitých bez nutnosti výrazného omezení provozu a fungování v ošetřovaném prostoru.

Skladem

Objem balení : 5 g

Formulace : požerový gel

Cílový druh : rus domácí, šváb obecný, šváb hnědopásý, šváb americký

Aktivní látka : Imidacloprid

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Návod k použití IMIDASECT gel proti švábům 5 g :

rus domácí, šváb hnědopásý –  1 kapka gelu, při silném zamoření 2 kapky/ m2
šváb obecný, šváb americký –  2 kapky gelu, při silném zamoření 3 kapky/m2
1 kapka o hmotnosti 0,1 g má průměr 5 mm

Signální slovo : Varování

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje o nebezpečnosti :

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými  účinky.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Přípravek obsahuje hořkou látku.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P391 Uniklý produkt seberte.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 – 30 °C.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.
P501   Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv_pr.png