+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

0

Váš nákupní košík je prázdný!

+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky

GERACYP 10 1 L AKCE 5+1

5 250,00  4 338,84  bez DPH

Skladem

Výrobce : ORMA srl

AKCE 5+1 ZDARMA . Při koupi balení 6 kusů platíte pouze 5 kusů !

Přípravek GERACYP 10 je insekticidní emulzní koncentrát obsahující syntetický pyrethroid cypermethrin v koncentarci 10 g / l zaručuje rychlý okamžitý účinek a reziduální účinnost v řádu několika týdnů.

Formulace přípravku je navíc doplněna o esenciální olej geraniol. Obsah této látky dodává přípravku silné repelentní vlastnosti.

GERACYP 10 je  účinný proti létajícímu hmyzu jako jsou, komáři, pakomáři, mouchy, octomilky atd. a proti lezoucímu hmyzu jako jsou zejména bechy, rusi, švábi a klíšťata atd.

Číslo registrace : MZDR10462/2022/OBP

 

Skladem

Přípravek může být používán v v obytných, kancelářských, rekreačních, skladovacích, průmyslových a zemědělských prostorách. Ve venkovním prostředí v případě hubení dospělých komárů aplikujte na živé ploty, pergoly, křoviny, stěny budov atd.

Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. V košíku uvádějte vaše IČ.

Objem balení : 1 L

Formulace : koncentrát

Cílový druh : létající a lezoucí hmyz

Aktivní látka : cypermethrin, geraniol

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek GERACYP 10 se používá naředěný vodou v následujících koncentracích :

Létající hmyz: Pro účinnou aplikaci proti létajícímu hmyzu nařeďte 1 % pracovní směs ( 10 ml přípravku na 1 litr vody ) a použijte 1 litr pracovního roztoku na 10 m2. V případě vysoce porézních povrchů zdvojnásobte dávku. Proti komárům použijte 1 litr pracovního roztoku na 15 m2.

Lezoucí hmyz: Pro účinnou aplikaci proti lezoucímu hmyzu nařeďte 1 % pracovní směs ( 10 ml přípravku na 1 litr vody ).a použijte 1 litr pracovního roztoku na 10 m2.

GERACYP 10 se ředí vodou a aplikuje pomocí ručních tlakových postřikovačů, generátorů studené mlhy a dalších motorových postřikovačů.

Vnitřní použití: Aplikujte na všechny plochy na které hmyz usedá, nebo se po nich pohybuje. V případě lezoucího hmyzu věnujte zvýšenou pozornost prasklinám, škvírám, soklovým lištám atd.

Venkovní použití: Aplikujte na stěny budov, chodníky, parapety, římsy a případně na místa kde dochází k ukládání a hromadění odpadu.

Signální slovo : varování

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje o nebezpečnosti :

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny :

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P391 Uniklý produkt seberte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Doplňující informace :

EUH208 Obsahuje geraniol. Může vyvolat alergickou reakci.