EFFECT microtech CS postřik proti hmyzu 500 ml

1 137,00  939,67  bez DPH

Není skladem

Insekticidní koncentrát Effect microtech CS je tekutý profesionální postřik proti hmyzu určený k hubení především lezoucího hmyzu jako jsou švábi, maravenci, štěnice atd. Přípravek disponuje speciální mikrokapsulovanou formulací, která zajišťuje postupné uvolňování aktivních látek a zvýšenou odolnost vůči vnějším vlivům. Díky těmto vlastnostem se často používá k postřiku fasád domů proti pavoukům za účelem zamezení tvorby nevzhledných pavučin.

Není skladem

Speciální mikrokapsulovaná formulace zajišťuje postupné uvolňování aktivních látek a proto má mimořádně prodloužený mechanismus účinku až po dobu 6 měsíců od aplikace. Mikrokapsule dále chrání aktivní látky proti účinkům povětrnostních vlivů a přípravek proto nabízí vhodné vlastnosti i pro venkovní použití.

Objem balení : 1 L
Formulace : insekticidní koncentrát
Cílový druh škůdce : lezoucí hmyz
Aktivní látka : permethrin 8 %, pralethrin 1 %, piperonyl butoxid 8 %

Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. V košíku uvádějte vaše IČ.

Návod k použití přípravku EFFECT microtech CS postřik proti hmyzu

K hubení velkých skupin škůdců:  na hladké povrchy: 100 ml + 5 l vody / 100 m2.   na porézní povrchy: 125 ml + 5 l vody / 100 m2

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku !

Signální slovo: Varování

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H351 Podezření na vyvolání rakoviny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky