EFFECT faracid postřik proti mravencům 500ml

139,00  114,88  bez DPH

Skladem

Výrobce : UNICHEM AGRO CZ s.r.o.

EFFECT faracid proti mravencům faraonům je postřikový přípravek k přímému použití, určený k hubení mravenců faraonů.

Speciální formulace přípravku s použitím mikrokapsulí zaručuje dlouhodobou účinnost. Účinné látky obsažené v mikrokapsulích začínají naplno působit po odpaření vody. Mravenci mikrokapsule zanesou do marveniště, kde se vlivem vyšší teploty postupně odpaří. Účinné látky se tak rozptýlí po celém mraveništi a mravence zahubí.

Postřik je určen k hubení mravenců v obytných místnostech,sklepech, skladech, na terasách, v autokempech a jiných vnitřních i venkovních prostorách, kde se nežádoucí hmyz nachází. Výrobek je odolný proti  účinkům světla a také při vyšších teplotách.

Jako doplňující produkt který výrazně urychlí proces hubení doporučujeme přípravek IMIDASECT ants gel na mravence 5 g

 

 

Skladem

Účinné látky obsažené v mikrokapsulích začínají naplno působit po odpaření vody. Mravenci mikrokapsule zanesou do marveniště, kde se vlivem vyšší teploty postupně odpaří. Účinné látky se tak rozptýlí po celém mraveništi a mravence zahubí.

Postřik je určen k hubení mravenců v obytných místnostech,sklepech, skladech, na terasách, v autokempech a jiných vnitřních i venkovních prostorách, kde se nežádoucí hmyz nachází. Výrobek je odolný proti  účinkům světla a také při vyšších teplotách.

Velikost balení : 500 ml
Formulace : postřik k okamžitému použití
Cílový druh škůdce : mravenci
Aktivní látka : permethrin 0,02 %, tetramethrin 0,01 %, piperonyl butoxid 0,02 %

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Návod k použití přípravku EFFECT faracid postřik proti mravencům :

Aplikujte na skleněné, dřevěné a betonové povrchy v koncentracích 500ml na 20m2 / 30ml na 1m2 ( odpovídá 15 – 20 stlačení rozprašovače ).

 

 

Údaje o nebezpečnosti :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny :
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv_pr.png