DELTASECT 500ml

994,00  821,49  bez DPH

Skladem

Výrobce: Sharda Cropchem Limited b.v.b.a.

Insekticidní suspenzní koncentrát (SC), určený k naředění vodou a k aplikaci ve formě postřiků, proti dospělím komárům, švábům, mouchám a mravencům.

Deltasect může být použit proti škodlivým členovcům ve vnitřních prostorách domů a v jejich bezprostředním okolí, v bytech, kulturních centrech, v hotelech, restauracích, kantinách, barech, ve skladech, ve zdravotnických zařízeních, v dopravních prostředcích jako jsou vlaky, autobusy, letadla nebo lodě.

 

Skladem

Účinná látka deltamethrin, patřící mezi pyrethroidy působí kontaktně i požerově. Deltamethrin usmrcuje hmyz téměř okamžitě tím, že blokuje přenos nervových impulsů.

Objem balení : 500 ml
Formulace : koncentrát určený k naředění
Cílový druh škůdce : komáři, mouchy, mravenci, švábovitý hmyz
Aktivní látka : deltamethrin

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek Deltasect nařeďte vodou a aplikujte tlakovým postřikovačem na místa výskytu členovců, do rohu místností. kolem podlahových lišt, nohou nábytku a na všechna místa, kam létající hmyz usedá a kde se lezoucí hmyz může pohybovat a ukrývat.

Dávkování:
Proti létajícímu hmyzu – 50 ml přípravku do 5 litrů vody na 100 m2
Proti lezoucímu hmyzu – 50 ml přípravku do 5 litrů vody na 100 m2

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí P391 – Uniklý produkt seberte P501 – Odstraňte obsah/obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
EUH-věty:
EUH208 – Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)(55965-84-9), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5). Může vyvolat alergickou reakci.

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky