+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

0

Váš nákupní košík je prázdný!

+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky

CYPERFUM dýmovnice proti hmyzu 20 g

487,00  402,48  bez DPH

Skladem

Výrobce : ORMA srl

Novinka v oblasti insekticidních dýmovnic na českém trhu na bázi cypermetrinu a extraktu z pyrethra ve zvýšených koncentracích.

Dýmovnice proti hmyzu po aktivaci vodou vytváří velmi hustý dým, na jehož mikročásticích jsou uchyceny aktivní insekticidní látky. Dýmová formulace transportuje aktivní látky do prakticky všech klasickým postřikem těžko dostupných míst ( trhliny, pukliny atd. ). Vysoký obsah cypermethrinu hmyz dráždí a rychle tak dochází k jeho vypuzení z úkrytů, kde dochází ke kontaktu z další aktivní látkou přírodní pyrethrum. Výsledkem je rychlý ochromující účinek proti široké škále lezoucího i létajícího hmyzu.

CYPERFUM dýmovnice přináší perfektní výsledky při hubení lezoucího hmyzy jako např. šváby, blechy, štěnice, rusi, pavouci, atd. a létajícího hmyzu jako mouchy, moli, komáři a v neposlední řadě také čmelíci.

Číslo povolení : MZDR10350/2022/OBP

Skladem

Přípravek CYPERFUM dýmovnice proti hmyzu nabízí díky absenci spalování bezpečné možnosti využití v prostorech jako jsou nejčastěji domácnosti, hotely, sklady vč. skladů tabáku, průmyslové objekty, sila, sklepy, garáže, půdní prostory, kontejnery, železniční vagony atd.                                                                                                                                Použití přípravku nezpůsobuje skvrny ani usazeniny na ošetřovaném nábytku v místnosti. Bez hnacího plynu. Bez plamene a spalování. Velmi dobrý penetrační účinek a široké možnosti využití.

Velikost balení : 20 g

Formulace : dýmovnice

Cílový druh škůdce : lezoucí a létající hmyz

Aktivní látka : cypermethrin 8g/100g, extrakt z pyrethra 0,002g/100g 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Návod k použití CYPERFUM dýmovnice proti hmyzu 20 g

Z ošetřované místnosti odstraňte potraviny, nápoje a všechny druhy zvířat včetně vodních organismů. Otevřete úložné prostory nábytku, vysuňte šuplíky nočních stolků atd. Utěsněte okna či jiná místa kudy by mohl kouř unikat ( mezera nad prahem dveří, klíčové dírky ). Nechte působit min. 6 hodin a poté místnost odvětrejte.

Lezoucí hmyz (šváby, blechy, štěnice, brouci, pavouci, ) : jeden 20 g fumigátor na 110- 140 m3.

Létající hmyz (mouchy, moli, komáři) : jeden 20 g fumigátor na 250 – 340 m3

Údaje o nebezpečnosti: 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo : Nebezpečí

Údaje k nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.                                                                                                                                                                                                                                                                                        P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.                                                                                                                                                                                                                                                                                    P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

.