ATAK sprej proti čmelíkům 500 ml

291,00  240,50  bez DPH

Není skladem

Výrobce : AgroBio Opava, s.r.o.

Přírodní preparát na hubení čmelíků. Přípravek určený k přímé aplikaci postřikem postřikem na plochy kde je zaznamenán výskytu čmelíků (např. kurníky, klece, žebříky atd.).

Účinná látka: 3 g/l Chrysanthemum cinerariaefolium extract

 

Není skladem

pro hubení čmelíků (Dermanyssus gallinae)

účinná látka Chrysanthemum cinerariaefolium extract ( nejsilnější přírodní insekticid ) přináší při likvidaci čmelíků okamžitý hubící účinek.

Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt patří do skupiny účinných látek tzv. pyretriny, které se velmi rychle v přírodě odbourávají a proto je potřeba postřik podle potřeby opakovat).

Přípravek je ideální pro menší domácí chovy drůbeže (slepic) a je vhodný k celoročnímu použití.

Návod k použití ATAK sprej proti čmelíkům 500 ml

  • k okamžitému použití na plochy, zdi, kurníky pro slepice, sedací tyče, žebříky, apod.
  • !!! neaplikujte na zvířata !!!
  • aplikujte cíleným použitím v tenké vrstvě na místa v nichž se shlukují čmelíci
  • hubící účinek nastane během 24 hodin
  • po aplikaci musí být zajištěno dostatečné větrání (především v interiérech)
  • přípravek se dá kdykoliv odstranit vlhkým hadříkem a malým množstvím čistícího prostředku
  • plochy, které nemají přijít do styku s prostředkem (potraviny, krmivo, napáječky a pod.) musí být před aplikací zakryty

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.