+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

0

Váš nákupní košík je prázdný!

+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky

ATAK proti klíšťatům a komárům 100 + 100 ml

429,00  354,55  bez DPH

Skladem

Výrobce : AgroBio Opava, s.r.o.

ATAK proti klíšťatům a komárům je dvousložkový insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou k hubení klíšťat a komárů při plošných aplikacích ve venkovních prostorách.

Přípravek působí po dobu nejméně několika dnů, a to podle kvality provedeného zákroku, druhu postřikovaného povrchu, intenzity slunečného záření, prašnosti apod.

V případě potřeby ošetření větších ploch je vhodnější variantou přípravek PERME PLUS 1 L.

Skladem

Sada (insekticid + adjuvant) pro hubení klíšťat nebo komárů na zahradách.


Proti jakým škůdcům je určen?

 • proti klíšťatům
 • proti komárům


Vlastnosti přípravku

 • hubí a odpuzuje klíšťata a komáry při plošných aplikacích (pod stromy a keři zastíněných trávníky, aj.) v zahradách, okolo domů, na sportovištích, dětských hřištích, v zahrádkářských koloniích, aj.
 • postřik účinkuje po dobu nejméně několika dnů, a to podle kvality provedeného zákroku, druhu postřikovaného povrchu, intenzity slunečného záření, prašnosti apod. Na plochách, na kterých bylo aplikováno vápno, rychle podléhá deaktivaci.
 • balení 50+50 ml slouží k ošetření plochy 100 m2
 • balení 100 + 100ml slouží k ošetření plochy 200 m2

Použití

Aplikujte plošným hrubším postřikem v dávce 10 ml od obou přípravků na 1 l vody. Plochu je vhodné postříkat 2x, a to ve směrech na sebe kolmých. Proti klíšťatům aplikujte 2x ročně (1x na konci dubna až do pol. června, 1x v září).

Při postřiku zakryjte veškeré záhony se zeleninou, ovocem, bylinkami, aj. rostliny určené ke konzumaci, aby nebyly postřikem zasaženy!!! Přípravek se nesmí aplikovat do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených pro konzumaci. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin!

POZOR: Insekticidní přípravek je toxický pro v čely! Nepoužívat v blízkosti včelínů. Zákrok provádět v pozdních večerních hodinách nebo brzy ráno. Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci při teplotě max. do 24 St. C .

 • Proveďte postřik až v době vyššího výskytu klíšťat. Postřikem okamžitě vyhubíte všechna vylíhnutá klíšťata a tím výrazně snížíte možnost napadení klíšťaty.
 • Na ošetřenou plochu nevstupujte v den postřiku a nejlépe ještě následující den.
 • Pro bezpečnější plochu, doporučujeme za 3-4 dny po ošetření plochu posekat. První seč zlikvidujte (nedávat do kompostu).
 • U malých dětí (několik dní po postřiku) dohlédněte, aby si nedávaly ruce po dotyku s ošetřenou plochou do pusy (hygienické zásady).
 • Pokud máte na zahradě psa nebo kočku, dohlédněte na to, aby nežrali ošetřený porost (min. do první seče).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Díky těmto zásahům je již plocha bezpečnější pro vaše děti i domácí mazlíčky. 

Návod k použití ATAK proti klíšťatům a komárům :

Aplikujte plošným hrubším postřikem v dávce 10 ml od obou přípravků na 1 l vody. Plochu je vhodné postříkat 2x, a to ve směrech na sebe kolmých. Proti klíšťatům aplikujte 2x ročně (1x na konci dubna až do pol. června, 1x v září).

Při postřiku zakryjte veškeré záhony se zeleninou, ovocem, bylinkami, aj. rostliny určené ke konzumaci, aby nebyly postřikem zasaženy!!! Přípravek se nesmí aplikovat do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených pro konzumaci. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin!

POZOR: Insekticidní přípravek je toxický pro v čely! Nepoužívat v blízkosti včelínů. Zákrok provádět v pozdních večerních hodinách nebo brzy ráno. Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci při teplotě max. do 24 St. C .

 

Signální slovo: Varování

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje o nebezpečnosti                                                                               Bezpečnostní pokyny

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 – 30 °C.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
Zabraňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.
P501 – Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem.