ATAK DeltaCaps 50 CS proti hmyzu / 25ml

139,00  114,88  bez DPH

Skladem

Insekticidní suspenzní koncentrát určený k naředění vodou a aplikaci postřikem. Osvědčený přípravek určený k hubení mravenců, švábů, štěnic, blech, rybenek, much, komárů a dalšího lezoucího nebo létajícího hmyzu.

Účinná látka působí na hmyz kontaktně a má rychlý nástup účinnosti i dlouhou prodlouženou účinnost.

Výrobce : AgroBio Opava, s.r.o.

Skladem

Proti jakým škůdcům je přípravek určen?

  • lezoucímu hmyzu (mravenci, švábi, blechy, rybenky, štěnice, aj.)

Vlastnosti přípravku

  • rychlé hubení veškerého hmyzu – zasažený hmyz hyne během několika minut až hodin (podle typu  hmyzu)
  • pro sanitární hygienu – použití v bytech, kancelářských prostorech, nemocnicích, mateřských školách, skladech, aj.
  • má rychlou okamžitou i reziduální účinnost (působí po delší dobu)
  • účinná látka přípravku se neodpařuje
  • vhodný především do interiéru

Jak jej použít?

  • koncentrát: Přípravek nařeďte vodou na 1% pracovní směs.

Při použití 5 litrového postřikovače nalejte do nádrže asi 1-2 litry vody, přidejte 50 ml přípravku a doplňte vodou do  5 litrů. Dobře promíchejte, postřikovač natlakujte a aplikujte postřikem v dávkách 50 ml naředěného přípravku na každý m2 ošetřené plochy.

  • rozprašovač: okamžitá aplikace postřikem

Postřik aplikujte přímo na hmyz, na místa výskytu a předpokládaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytů. Na podlahu kolem stěn, do koutů, kolem podlahových lišt, do škvír a prasklin a pod.

Při přetrvávajícím zamoření postřik opakujte podle potřeby v jednoměsíčních intervalech.


Upozornění
: POZOR na vysoké teploty !  Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místnostech při teplotě max. do 24 St. C .

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Koncentrovaný Přípravek nařeďte vodou na 1% pracovní směs.

Při použití 5 litrového postřikovače nalejte do nádrže asi 1-2 litry vody, přidejte 50 ml přípravku a doplňte vodou do  5 litrů. Dobře promíchejte, postřikovač natlakujte a aplikujte postřikem v dávkách 50 ml naředěného přípravku na každý m2 ošetřené plochy.

Signální slovo: Nebezpečí

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 – Obsahuje 2,2-iminodi(etha-1-amin), diethylentriamin(111-40-0), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5), 4,4′-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4′-diisokyanát(101-68-8). Může vyvolat alergickou reakci

Bezpečnostní pokyny

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřeným plamenem. Zákaz kouření
P240 – Uzemněte obal a odběrové zařízení
P241 – Používejte elektrické, osvětlovací, ventilační zařízení do výbušného prostředí
P261 – Zamezte vdechování mlhu, aerosoly, páry
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P285 – V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest
P304+P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P342+P311 – Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P391 – Uniklý produkt seberte P501 – Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy 

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky